Vet du, på vilken nivå ert arbetsvälbefinnande är?

Utvecklingen av arbetsvälbefinnandet startar alltid med en utvärdering av den aktuella situationen. Då man vet utgångsläget och ser möjligheterna, lyckas utvecklandet betydligt lättare. Med KivaQ-arbetsvälbefinnandeenkäten mäter och analyserar du din organisations arbetsvälbefinnande snabbt och enkelt. Genom att analysera resultaten märker du det eventuella utvecklingsbehovet då det gäller arbetsvälbefinnandet.

Hur kan man förbätrra arbetsvälbefinnandet?

Genom att utveckla arbetsvälbefinnandet kan man skapa en arbetsplats, till vilken varje anställd tycker det är trevligt att komma. Samtidigt förbättras företagets totalproduktivitet och lönsamhet samt konkurrenskraften ökar. De bästa resultaten uppnås, då arbetsvälbefinnandet utvecklas med en metod, som engagerar hela personalen och genom att förverkliga de konkreta åtgärder, som arbetsgemenskapen själv tagit fram. Till KivaQ:s arbetsvälbefinnandetjänster hör även workshoppar, som erbjuder en bra bas och praktiska riktlinjer för att bestående utveckla arbetsgemenskapens välbefinnande

Bättre arbetsvälbefinnade syns under strecket

  • mindre sjukfrånvaro
  • totalproduktiviteten ökar
  • lönsamheten förbättras
  • konkurrenskraften förbättras
  • arbetsplatsens rykte förbättras och rekrytering lyckas bättre

 Pos_vaikutukset_työyhteisöön_kaavio_sve

Mätning av arbetsvälbefinnande (skala 1-10) före och efter KivaQ utvecklingsworkshop. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _