KivaE jämlikhetsenkät

Med KivaE-enkäten undersöker du enkelt och förmånligt arbetstagarnas uppfattning om hur jämlikhet och likabehandling förverkligas på arbetsgemenskap. Enkäten visar de olika aktörernas dvs högsta ledningens, chefernas och medarbetarnas roll vid främjandet av jämlikhet och likabehandling samt upplevelsen av eventuell diskriminering och osakligt bemötande. Med hjälp av enkäten kan du förbättra hela personalens arbetsvälbefinnande och effektivare använda alla anställdas kompetens – utan att kön, ålder, etnisk bakgrund osv påverkar.

KivaE-enkäten är ett utmärkt verktyg för den, som planerar att göra upp en plan för jämlikhet och likabehandling. Då enkäten konstruerades beaktades de förpliktelser som finns i lagstiftningen om jämlikhet och likabehandling samt utnyttjades forskningsresultat gällande arbetslivet.

I enkäten finns nio standardfrågor och enkäten kan genomföras på finska, svenska eller engelska. Till enkäten är det möjligt att addera skräddarsydda tilläggsfrågor samt att dela respondenterna i grupper med avseende på t.ex. ålder, kön eller enhet. Alla funktioner dvs frågorna, svaren och analysverktygen finns till beställarens förfogande på webben. Några programlicenser eller öppningsavgifter behövs inte.

Då KivaE-enkäten utförs är förtroendet synnerligen viktigt. Därför svarar man anonymt på enkäten. Anonymiteten bidrar också till att man erhåller en hög svarsprocent och förbättrar pålitligheten i svaren.

Bekanta dig här med enkäten.

Beställ en enkät här.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _